Rzecznik Praw Studenta

dr hab. inż. Dominik Strzałka, prof. PRz

Rzecznik Praw Studenta

email: rzecznik.praw@prz.edu.pl

Piątek, godz. 12:30-13:30, F-308

Politechnika Rzeszowska in. Ignacego Łukasiewicza jest największą uczelnią techniczną na Podkarpaciu. Zgodnie z swoją misją prowadzi kształcenie i badania naukowe na światowym poziomie, z uwzględnieniem potrzeb otoczenia gospodarczego i społecznego zapewniając studentom i pracownikom przyjazną atmosferę pracy i rozwoju. Zadaniem naszej uczelni jest także kształcenie i wychowywanie absolwentów oraz kreowanie postaw studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, wrażliwości, szacunku, tolerancji, odpowiedzialności i rzetelnego wykonywania swoich obowiązków co w połączeniu z odpowiednimi kompetencjami i umiejętnościami nabytymi w procesie dydaktyki pozwala odnieść sukces.


Politechnika Rzeszowska jest uczelnią, która przez cały czas swojego istnienia stawiała i nadal będzie stawiała interes swoich żaków jako najwyższe dobro uczelni. Mając to na uwadze począwszy od 1 października 2021 r. została powołana do życia instytucja Rzecznika Praw Studenta. Do najważniejszych zadań Rzecznika należy obrona praw wszystkich osób kształcących się w Politechnice Rzeszowskiej, mediacja w sytuacjach spornych i konfliktowych, stanie na straży przestrzegania praw studentów, interweniowanie w przypadku naruszania praw studentów oraz podejmowanie działań prewencyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości w zakresie praw i obowiązków studentów.

Jeżeli w Waszym odczuciu ktokolwiek narusza prawa studentów i doktorantów na naszej Uczelni, jesteście w trudnej do rozwiązania sytuacji związanej z tokiem studiów, jest ignorowany Wasz głos w sprawach ważnych dla Politechniki Rzeszowskiej, zapraszamy do kontaktu z Rzecznikiem Praw Studenta.

Mając na uwadze dobro naszej Uczelni oraz możliwy trudny charakter rozpatrywanych spraw podkreślamy, że:
Rzecznik nie zajmuje się sprawami zgłaszanymi w sposób anonimowy.
Swoją skargę możesz złożyć pisemnie, ustnie lub elektronicznie.

Pamiętaj jednak, że o ile Rzecznik służy wszelką pomocą w sytuacjach trudnych i skomplikowanych sprawach związanych z konfliktami oraz naruszaniem praw i godności studentów, to nie zajmuje się typowymi kwestiami związanymi z procesem ubiegania się o stypendia, miejsce w akademikach, zapisami na specjalności, zmianami w rozkładzie zajęć.

Zarządzenia JM Rektora:

Jeżeli Twoja sprawa ma typowy charakter związany z przebiegiem studiów to:

  1. Poszukaj sprawdzonych informacji w Regulaminie Studiów, na stronach naszej Uczelni, sprawdź plany i programy studiów, przeczytaj informacje publikowane na tablicach ogłoszeniowych dziekanatów.
  2. Poproś innych studentów o pomoc. Zapytaj starostę roku.
  3. Poprzez starostę roku skieruj swoje zapytanie do opiekuna roku.
  4. Przyjdź na dyżur właściwego dla Twojego kierunku studiów Prodziekana; razem poszukacie rozwiązania.
  5. Skorzystaj z pomocy samorządu studenckiego i samorządów wydziałowych.

Zadania Rzecznika Praw Studentów

Do najważniejszych zadań Rzecznika należy:

Prawa Rzecznika Praw Studenta

Rzecznik jest przedstawicielem studentów, który ma prawo do:

Obowiązki Rzecznika Praw Studenta

Rzecznik jako przedstawiciel studentów ma obowiązek: