Korowód – formularz zgłoszeniowy pojazdów

Formularz zgłoszeniowy dla kierowców chcących zgłosić swój pojazd do udziału w Korowodzie Rzeszowskich Juwenaliów 2024.

Korowód odbędzie się w piątek, 10 maja 2024 r.

Spośród osób, które dokonają zgłoszenia Organizator wybierze najciekawsze propozycje pojazdów. Ilość miejsc jest ograniczona. Zamieszczenie zdjęcia pojazdu jest wymagane. Zdjęcie niskiej jakości lub brak informacji wskazującej na wyróżniający charakter pojazdu stanowić będzie podstawę do niezakwalifikowania pojazdu.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 5 maja, do godz. 23:59.

Z osobami, których pojazdy zostały zakwalifikowane do udziału w Korowodzie Organizator skontaktuje się mailowo najpóźniej 7 maja do godz. 23:59.

Dokonanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem pojazdu do udziału w Korowodzie.

W razie pytań lub wątpliwości można kontaktować się z Organizatorem pod adresem e-mail: hleszczynski@ssprz.pl.

Regulamin uczestnictwa pojazdów oraz kierowców w Korowodzie


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanego dalej RODO, informujemy, iż:.

1. Administratorem danych osobowych kierowcy jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 17 865 1775 lub poprzez e-mail: iod@prz.edu.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych kierowcy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

3. Dane osobowe kierowcy przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Korowodu Rzeszowskich Juwenaliów 2024 pod nadzorem Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych).

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Odmowa ich podania (niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie) jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym do ww. wolontariatu i tym samym uczestnictwa w tym zdarzeniu.

5. Dane osobowe kierowcy nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

6. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych kierowcy podmiotom zewnętrznym działającym na zlecenie Administratora, np. podmiotowi świadczącemu usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych.

7. Niniejsze dane będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu przetwarzania lub do czasu odwołania zgody, stanowiącej podstawę tego przetwarzania, a po tym okresie przechowywane dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub w celu dochodzenia, obrony czy ustalenia wzajemnych roszczeń, a następnie przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów dla wykonywania obowiązków archiwizacyjnych – w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później. Po upływie okresu przechowywania dane te będą nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.

8. Kierowca posiada prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.

9. Kierowca posiada prawo do przenoszenia swoich danych do innego podmiotu poprzez złożenie wniosku do administratora danych o przeniesienie.

10. Kierowca posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa. Cofnięcie zgody może być zrealizowane poprzez kontakt z Organizatorem.

11. Brak możliwości przetwarzania danych kierowcy będzie skutkował brakiem możliwości uczestnictwa w Korowodzie.

12. Kierowca posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

13. Dane osobowe kierowcy nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).